Donera ägg: ersättning

När man pratar om äggdonation uppstår det ofta frågan om det betalas ersättning till donatorer för deras värdefulla gåva. Lag om assisterad befruktning reglerar fertilitetsbehandlingar och följaktligen ersättningar för donatorer i Finland. I lagen står det: “Arvode får inte utlovas eller betalas för donation av könsceller. För de kostnader, för inkomstbortfall och för annan olägenhet som föranletts av donationen kan till donatorn dock betalas skälig ersättning i enlighet med vad som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.“

Enligt lagen får vi betala ersättning till donatorn för de kostnader som orsakas av donation, men inte en egentlig arvode. Med detta har lagstiftare sett till att inte någon skulle donera ägg för den finansiella ersättningens skull i Finland utan motivationen för donationen vore en ärlig vilja att hjälpa ofrivilligt barnlösa människor.

Vad är äggdonation ersättning hos Ovumia Fertinova?

Äggdonatorns ersättning består av kilometerersättning, dagpenning samt obekvämsersättning. Äggdonatorn betalas kilometerersättning och FPAs dagpenning för varje gång när donatorn besöker kliniken. Mängden av kilometerersättning och dagpenning varierar årligen. Exempelvis är kilometerersättning 43 cent per kilometer och FPAs dagpenning 33,66€ per dag år 2020. Dagpenningens barntillägg per dag är 5,28€ för första barn, 7,76€ för andra barn och 10,00€ för tredje barn. FPAs dagpenning är skattepliktig inkomst och skatten dras av från dagpenning enligt donators skatteprocent. Ifall donatorn bor längre borta än 100 km, resekostnader ersätts med det billigaste trafikmedlet oberoende av vilket fordon hon använder. Ytterligare betalas äggdonatorer obekvämsersättning 250€.

Blev du intresserad? Kontakta oss!

Varför får donator bara en liten ersättning fast assisterad befruktning kostar mycket mer?

Många undrar varför det betalas äggdonator bara kostnadsersättning medan assisterad befruktning kostar mycket mer än ersättning. Som konstaterat, bestämmer lag om assisterad befruktning över donatorns ersättning. Inte alla tänker att kostnader för assisterad befruktning består av flera faktorer som läkares, embryologs och skötares arbete, laboratorieutrustning samt donators mediciner. Alla dessa kostar och det syns naturligt också i behandlingspriset. Donerade ägg är alltid en gåva som inte kan värderas i pengar till mottagare.

Det behövs alltid äggdonatorer. Vill du ge ett liv som gåva?

Kontakta oss